Француски


КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ

 

Нивоа според ЗЕР

 

   Курсеви во ЦСЈ

за деца

(годишни курсеви)

 

 

 

 

 

 

 

 

   Курсеви во ЦСЈ

  за возрасни

(семестрални курсеви)

 

 

Подготвителен степен 1

 
 

Подготвителен степен 2

 

А1

А1/1 - прв степен
А1/2- втор степен

А1/1- прв степен

А1/2 - втор степен

А2

А2/1 - трет степен
А2/2 - четврти степен

А2/1- трет степен

А2/2 - четврти степен

 

Б1

Б1/1 - петти степен

Б1/2 - шести степен

Б1/1 - петти степен

Б1/2 - шести степен

Б1/3 - седми степен

 

 

Б2

Б2/1 - седми степен

Б2/2 - осми степен

Б2/3 - деветти степен

Б2/4 - десетти степен

Б2/1 - осми степен

Б2/2 - деветти степен

Б2/3 - десетти степен

Б2/4 - единаесетти степен


Ц1

Ц1/1 - единаесетти степен

Ц1/2 - дванаесетти степен

Ц1/1 - дванаесетти степен

Ц1/2 - тринаесетти степен

* редовни детски курсеви - 64 часа по 70 минути, 2 пати неделно (32 недели)

* редовни курсеви за возрасни - 32 часа по 105 минути, 2 пати неделно (16 недели)

 

Интензивни, специјализирани, летни и други видови курсеви се реализираат во договор со претпријатијата или институциите кои имаат потреба од изучување на француски јазик.

Подготовка за меѓународно признаени испити:

DELF

Меѓународно признаена диплома за познавање на француски јазик на ниво А1, А2, Б1 и Б2. 

DALF

Меѓународно признаена диплома за познавање на францускиот јазик на ниво Ц1 и Ц2.


Дипломите  DELF и DALF по потреба се приложуваат при студии и вработување во странство.

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани