Опис на курсевите за деца и тинејџери


Курсевите за деца и тинејџери што ги нуди Центарот за странски јазици-Скопје се наменети за слушатели на возраст од 6 до 18 години. Степените се поделени на три подготвителни (Основно 1, Основно 2 и Основно 3), осум редовни (А1 – Б2) и два на високо ниво (Ц1 – Ц2).

Курсот за секој степен опфаќа две полугодија, а секое полугодие се состои од 34 часа. Наставата се одржува два пати неделно (понеделник и среда, или вторник и четврток) во попладневните и вечерните часови. Секој час е со времетраење од 70 минути.

Наставата во целост се одвива со физичко присуство за сите степени. 

Во соработка со реномираните издавачи чии учебници се користат во нашата настава, просечен час во Центарот за странски јазици се состои од:

-        Работа со учебник и работна тетратка, кои слушателите можат да ги набават во просториите на ЦСЈ.

-        Употреба на разновидни материјали (аудио, видео и сл.) кои професорот може да ги споделува со слушателите со цел подобро и полесно да ги усвојат наставните содржини.

-        Работа на слушателите во парови и групи на дадена тема.

-        Редовно задавање на домашни задачи и нивна проверка.

За поуспешно совладување на материјата препорачуваме слушателот редовно да ја посетува наставата.

Центар за странски азици

Жиро сметки:
Комерциална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопе, Македониа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски азици, 2016 - 2022. Сите права задржани