ACCA


Испититте АЦЦА (ACCA - The Association of Chartered Certified Accountants) се изведуваат во просториите на Центарот за странски јазици - Скопје. За повеќе информации за испитите обратете се во Британскиот Совет или посетете ја веб страницата на АЦЦА www.accaglobal.com

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани