Други јазици


Други јазици

Други јазици кои може да ги изучувате во Центарот за странски јазици - Скопје:

  • грчки
  • албански
  • италијански
  • шпански
  • словенечки
  • руски
  • турски

* редовни детски курсеви - 64 часа по 70 минути, 2 пати неделно (32 недели)

* редовни курсеви за возрасни - 32 часа по 90 минути, 2 пати неделно (16 недели)

* Центарот за странски јазици организира курсеви и за секој друг јазик доколку постои интерес. Наставата може да се одвива индивидуално или во група.

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани