Гаранција за квалитет


Што им гарантираме на нашите слушатели?

  • Следење на современите текови во наставата по странски јазици
  • Соодветно квалификуван наставен кадар
  • Соодветна опременост на училиштето
  • Редовна проверка на знаењето
  • Постојана соработка со слушателите и отвореност на училиштето за предлози
  • Континуитет во учењето странски јазици
  • Навремено известување за сите курсеви, новини и промени
  • Подготовка за полагање меѓународни испити
  • Советување за понатамошно школување

Центар за странски азици

Жиро сметки:
Комерциална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопе, Македониа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски азици, 2016 - 2022. Сите права задржани