APTIS


Курс за подготовка за APTIS:

  • 6 недели, 2 x 105 минути (за група од најмалку 5 слушатели)

APTIS е испит за одредување на нивото на познавање на англискиот јазик (од А1 до Ц ниво). Се тестира граматиката, речникот и јазичните вештини. Испитот започнува со општи прашања и постепено напредува кон посложени задачи. Тестот трае приближно 120 минути и се состои од два дела: граматика и вокабулар, читање и слушање.

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2023. Сите права задржани