BULATS


Курс за подготовка за BULATS:

  • 5 недели, 2 x 120 минути (за група од најмалку 5 слушатели)

 

BULATS е меѓународно признаен испит за одредување на нивото на познавање на англискиот јазик, кој е наменет за компании, организации и високо образовни институции.

Тестот трае околу 85 минути и се состои од два дела:

  • читање со разбирање и проверка на јазик
  • слушање

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2017. Сите права задржани