Курсеви за подготовка за BULATS и APTIS:

  • 6 недели, 2 x 105 минути (за група од најмалку 5 слушатели)

 

BULATS е меѓународно признаен испит за одредување на нивото на познавање на англискиот јазик, кој е наменет за компании, организации и високо образовни институции. Обезбедува брза и сигурна проверка на јазичните вештини. Тестот трае околу 85 минути и се состои од два дела: читање и слушање.

 

APTIS е испит за точно проценување на вештините по англиски јазик (од А1 ниво до Ц). Се тестира граматиката, речникот и јазичните вештини. Испитот започнува со општи прашања и постепено напредува кон посложени задачи. Тестот трае околу 120 минути и се состои од два дела: граматика и вокабулар, читање и слушање.

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2019. Сите права задржани